Pristup Javnim Dokumentima

Prema Zakonu o pristupu javnim dokumentima (Zakon br 03 / L - . 215) Ministarstvo za ekonomski razvoj omogućava, medija, civilnog društva i svih interesnih grupa da imaju pristup svim potrebnim dokumentima , osim dokumenata u kojoj , po zakonu ne može biti pristup ili ograničen pristuppuna .

Relevantno Službenik Pristupanje i početni razmatranje aplikacija za uvid javnosti u dokumenta: Fadil Bajraktari

 

E-mail: fadil.Q.bajraktari@rks-gov.net
Telefon: 038 200 215 /08
ZAKON Br. 03/L-215 O UVIDU U JAVNIM DOKUMENTIMAZAHTEV ZA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

KOSOVO IN UNESCO