Inf. tehn. i telekomunikacije

1. Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje dokumenata politika/strategija u sektoru pošte, elektronskih komunikacija i informacionog društva;
 2. Predlaže, izrađuje i obezbeđuje sprovođenje zakonodavstva u sektoru pošte, elektronskih komunikacija i informacionog društva;    
 3. Nadgleda i sastavlja redovne periodične izveštaje o sprovođenju dokumenata politika/strategija za sektor pošte, elektronskih komunikacija i informacionog društva;
 4. Identifikuje, predlaže i utvrđuje standarde za oblast pošte, telekomunikacija i informacione tehnologije na nacionalnom nivou;
 5. U sektoru elektronskih komunikacija vrši pregled u skladu sa evropskim standardima koji uključuju takse i poreze, kvalitet usluga i tehničkih standarda; razvija politiku za promovisanje konkurencije i razmatra potrebe korisnika;
 6. U sektoru pošte vrši pregled usklađenosti u skladu sa evropskim standardima koji uključuju tarife, kvalitet usluga i tehnike standarde;
 7. U sektoru informacionog društva, podržava informacionu tehnologiju i inovacije, npr. elektronsku trgovinu (e-Commerce), te podržava pristup tehnologiji i podstiče razvoj sistema obuke u informativnoj tehnologiji;
 8. Predstavlja Kosovo u Evropskoj Komisiji u okviru projekta za „praćenje redovnog razvoja sektora elektronskih komunikacija i usluga informativnog društva, na Elektronsku Inicijativu Jugoistočne Evrope (eSEE – electronic South East Europe) i Inicijativu za razvoj broadband-a u Jugoistočnoj Evropi (bSEE – broadband South East Europe); i u projektu za Regionalnu saradnju u Krivičnom pravu: Izgradnja kapaciteta u borbi protiv visokotehnološkog (kibernetičkog) kriminala, koji je finansiran od strane Evropske Komisije i Saveta Evrope;


2. Rukovodilac Odeljenja za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju izveštava generalnom sekretaru.

3. U sklopu ovog Odeljenja nalaze se sledeći odseci:


 1. Odsek za informacionu i komunikacionu tehnologiju;
 2. Odsek za telekomunikacije;
 3. Odsek za poštu.


4. Broj zaposlenih u Odeljenju za poštu i telekomunikacije i informacionu i komunikacionu tehnologiju jedevet (9).Rukovodilac departmana: Agim Kukaj

Tel: 038 200 215 / 86
Email: agim.kukaj@rks-gov.net 

  

KOSOVO IN UNESCO