Vende Pune

 

KËRKESË PËR PUNËSIM

KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM:Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të PolitikaveNjoftim mbi anulimin e Konkursit për Rekrutim për pozitën: Asistent EkzekutivKonkurs për avancim: Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të PolitikaveLista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për anëtarë Bordi ZRE -2017KËRKESA PËR PUNËSIM - për Anëtar Bordi ZRREDeklarata nën betim tetor 2017 për ZRrEKonkurs: Për (2) Anëtarë në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për EnergjiNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistent EkzekutivAnulohet konkursi për dy Anëtarë në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për EnergjiKonkurs: Asistent Ekzekutiv - Zyra e Sekretarit të PërgjithshëmNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të Dhënave dhe PromovimitNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë për Buxhet dhe FinancaNJOFTIM anulim procedure gusht 2017Ri-Shpalljen e Rekrutimit: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe Promovimit Njoftim mbi anulimin e Konkursit për Rekrutim për pozitën: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të Dhënave dhe PromovimitNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë për planifikim dhe projekte EZHE/430Njoftim per vazhdimin e afatit të konkursit: Udhëheqës i Divizionit të Politikave Minerare - EZHE/060Shpalljepër rekrutim - Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë InxhinierikeKonkurs: Udhëheqës i Divizionit të Politikave Minerare KONKURS PËR AVANCIM - Zyrtar i larte për Planifikim dhe ProjekteNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe promovimit Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë Inxhinierike- ST/120Njoftim per anulim të Konkursit - Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë Inxhinierike- ST/120 / JP00028581KONKURS PËR AVANCIM - Udhëheqës i Divizionit të Politikave dhe minerareNJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSITNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - divizioni për buxhet dhe financaNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- zyrtar i lartë për sisteme të energjisëKonkurs: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe Promovimit NJOFTIM PËR Anulim të procedurës së avancimit - Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të Dhënave dhe të Promovimit Konkurs për avansim: Zyrtar i Lartë për Sistemet të Energjisë Konkurs për Avancim: Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm- Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë InxhinierikeKonkurs për avancim: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe Promovimit NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM: ZYRTAR I PERSONELITKonkurs për avancim - Sektori i gjeofizikësKonkurs për avancim - Zyrtar i PersonelitKËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)Konkurs-- Zgjatje e afatit -anëtar i Bordit ZRrEDeklarata nën Betim - Anëtar i Bordit të ZRrELista Kontrolluese e kritereve të aplikacionit - ZRrEKonkursi për anëtar Bordi ZRrE 2017KËRKESA PËR PUNËSIM PER Anetar Bordi ZRRENJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM: Zyrtar LigjorNjoftim për Kandidatin e Susksesshëm - Departamenti i MinieraveNjoftim për vazhdimin e afatit të konkursit
njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO