Sami Zeka-Sami Zeka

Biografia Personale

 

Të dhënat personale/Profili:

 

Emri/Mbiemri:

Sami Zeka

Data dhe Vendi i Lindjes:

21/08/1962, Mitrovicë

Vendbanimi:

Mitrovicë

Gjendja civile:

I martuar, ka dy fëmijë (vajzë dhe djal)

Tel. Mobil:

049749680

Tel. Zyre:

03820021590

E-post:

sami.b.zeka@rks-gov.net

Arsimimi:

 

 

Arsimin Fillor dhe të Mesëm i ka kryer në Mitrovicë,

Arsimin e Lartë - Studimet në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, ka marr titullin Akademik – Inxhinier i Diplomuar i Arkitekturës!

Përvoja e Punës Profesionale dhe Menaxheriale:

 

 

Në fushën e Arkitekturës/Planifikimit/Menaxhimit (1988-2013) - Planer, Arkitekt/Urbanist, Projektues Enterieri dhe Dizajner, në Kompanitë:

NSH “Betonjerka” – Mitrovicë, SHPK “Linprojekt” - Mitrovicë, “Adept Collection” dhe “Dani Montör”, në Suedi.

në fushën e Arsimit (1988-2008) – Mësimdhënës i Lëndëve Profesionale:

SHML “Arkitekt Sinani” (1988-1997), Mitrovicë - Drejtimet Ndërtimtari, Arkitekturë dhe Gjeodezi.

Gjimnazi “Wendessgymnasiet” - Kristianstad, Suedi Asistent i Mësuesit në Drejtimin “Programi Individual”.

në fushën e Pozitave Menaxheriale (1913-08/08/2018)

Drejtor i Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm, në Komunën e Mitrovicës, ku ka ushtruar të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë të parapara me Ligjin mbi Vetëqeverisjen Lokale, Statutin e Komunës së Mitrovicës, Rregulloret Komunale dhe Aktet tjera nënligjore në fuqi! Mbi bazën e të cilave edhe sukseset e Komunës së Mitrovicës janë evidente në implementimin e Planeve ekzistuese Hapësinore Komunale, në të cilat ka qenë i involvuar nga viti 2008, qysh nga Hartimi dhe Aprovimi i tyre në Kuvendin Komunal të Mitrovicës! Punë këto ku kemi gërshetimin e komponentave menaxheriale, si identifikimin e problemeve, planifikimin e tyre, vendosjen dhe zbatimin përmes kontrollit, nga ku edhe e gjen gjithmonë motivimin për të ofruar zgjidhje të reja dhe të duhura! Gjatë eksperiencës së tij profesionale, z. Zeka ka dëshmuar aftësi për të zhvilluar, implementuar dhe menaxhuar aktivitete promocionale nga Projektet e Implementuara, vendore dhe ato nga BE-ja në Komunën e Mitrovicës, si formë e mirë për të tërhequr investime të huaja direkte tani edhe në nivel të Kosovës, përmes fushave që i mbulon Ministria e Zhvillimit Ekonomik! Aspektin e bashkëpunimit, e ka të kultivuar nga dëshira që me përgjegjësinë e plotë të arrij synimin drejt Rezultateve të mira finale. Nga përvoja në punë me personalitete dhe kultura të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit e ka bërë të lehtë për t'i treguar cilësitë motivuese tek bashkëpunëtorët dhe grupet me të cilat ka punuar!

 

 

Aftësitë gjuhësore:

 

 

Shqipe:              Gjuhë Amtare

Suedisht:           Shkëlqyer, në të shkruar dhe të folur

Anglisht:            Shumë mirë, në të shkruar dhe të folur

Kro/Bosh/Serb: Shkëlqyer, në të shkruar dhe të folur

 

 

njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO