Fushëveprimi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik


Ministria e Zhvillimit Ekonomik (në vijim Ministria), bazuar në Shtojcën 18 të Rregullores Nr.02/2011 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, ka këto kompetenca:

 1. harton politika dhe strategji për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik të Republikës së Kosovës;
 2. mbështet zhvillimin e ekonomisë së tregut, liberalizimin e tregut në shërbimet publike dhe futjen e kapitalit privat në atë publik;
 3. ndihmon Qeverinë në ushtrimin e të drejtave të Aksionarit të Republikës së Kosovës në Ndërmarrjet Publike Qendrore;
 4. kryeson Komisionin Ministror për Ndërmarrje Publike dhe përgatit debatin në Qeveri lidhur me çështjet që kanë të bëjnë më Ndërmarrjet Publike;
 5. punon raportin vjetor mbi performancën e NP, të cilin Qeveria do t`ia paraqesë Kuvendit të Republikës së Kosovës;
 6. shpall një grup të modeleve të rregulloreve dhe një model të kodit të etikës dhe qeverisjes së korporatave për shfrytëzim nga NP;
 7. përgatit propozim-procedura për mbikëqyrjen e NP Qendrore dhe bën monitorimin e punës së Bordit të Drejtorëve të NP Qendrore;
 8. përgatit dhe monitoron zbatimin e legjislacionit për sektorin e energjisë dhe  minierave, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit, sektorin e teknologjisë informative, si dhe sektorin e mbikëqyrjes së ndërmarrjeve  publike;
 9. përgatit dhe implementon dokumentet e strategjive për sektorin e energjisë dhe Minierave, si dhe dokumentet e balancave të energjisë, sipas legjislacionit në fuqi;
 10. përgatit politika të Efiçiencës së Energjisë dhe Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë, si dhe planet e veprimit për këto dy fusha, në përputhje me direktivat përkatëse të BE-së;
 11. monitoron sistemet e energjisë;
 12. bashkëpunon në përgatitjen dhe implementimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në sektorin e energjisë, sektorin e minierave, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit dhe sektorin e teknologjisë informative;
 13. bashkëpunon me Ministrinë e Financave në funksion të zhvillimit të një mjedisi të favorshëm për zhvillimin e investimeve në sektorët e përgjegjësive të veta nëpërmjet politikave fiskale, tatimore etj;
 14. promovon veprimtari që kanë për qëllim zvogëlimin e ndotjes së mjedisit si rezultat i veprimtarive që lidhen me energjinë dhe minierat;
 15. në bashkëpunim me autoritetet tjera publike dhe institucionet përkatëse, në mënyrë sistematike bën mbledhjen, arkivimin, përpunimin, si dhe i vë në dispozicion të dhënat gjeoshkencore, përkitazi me resurset gjeologjike të Kosovës dhe me kërkesë të Qeverisë i siguron raportet që i ka në dispozicion dhe vlerësimet e ekspertëve lidhur me çështjet gjeoshkencore;
 16. bashkëpunon me autoritete tjera lidhur me çështjet e minierave dhe mineraleve për ushtrimin e funksioneve dhe përgjegjësive të përcaktuara me legjislacionin në fuqi;
 17. siguron pajtueshmërinë me standardet evropiane që përfshijnë tarifat dhe taksat në fushën e telekomunikacionit;
 18. siguron cilësinë e shërbimeve dhe të standardeve teknike në fushën e telekomunikacionit;
 19. krijon politikën e punës për promovimin e konkurrencës në fushën e telekomunikacionit;
 20. shqyrton nevojat dhe kërkesat e konsumatorëve në fushën e telekomunikacionit;
 21. përkrah teknologjinë informative dhe të inovacioneve, siç tregtinë elektronike;
 22. përkrah qasjen në teknologji për të gjithë qytetarët e Kosovës;
 23. nxit zhvillimin e sistemeve të aftësimit në teknologjinë informative;
 24. shqyrton pajtueshmërinë me standardet evropiane që përfshijnë tarifat, cilësinë e shërbimeve dhe standardet teknike në sektorin postar;
 25. kryen edhe detyra të tjera të përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi për zhvillimin e gjithmbarshëm ekonomik në sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin e telekomunikacionit, sektorin postar, sektorin e teknologjisë informative dhe sektorin e mbikëqyrjes së ndërmarrjeve publike;
 26. bashkëpunon me komunitetin e biznesit dhe asociacionet e biznesit me qëllim të krijimit të një mjedisi atraktiv biznesor;
 27. kryen punët që i janë caktuar për sektorin ekonomik, sektorin e energjisë dhe minierave, sektorin e teknologjisë informative, sektorin postar, sektorin e telekomunikacionit dhe sektorin për mbikëqyrjen e ndërmarrjeve publike;
 28. kryen edhe detyra që i janë caktuar ish Ministrisë së Energjisë dhe Minierave;
 29. kryen edhe detyra të tjera, që i caktohen Ministrisë me legjislacionin përkatës në fuqi.
njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO