AGJ sha.a. - Konfliktet e interesit të deklaruara nga zyrtarët