AGJ sh.a. - Raportet e Auditorit të Pavarur për pasqyrat financiare