AGJ sh.a.-Vendimet e Qeverisë dhe të bordit të drejtorëve