Radoniqi sh.a.-Raportet e Auditorit të pavarur për Pasqyrat Financiare