HD sh.a. - Lista e 10 furnizuesve për nga vlera e furnizimit