HD sh.a. - Kontratat e lidhura pa shfrytëzim të procedurës konkurruese