OSTT sh.a. - Raportet e Auditorit të pavarur për pasqyrat financiare