Komisioni Ndërministror

Ndërmarjet Publike

Njoftime

Njoftim

* Të gjitha Ndërmarrjet Publike qendrore në afatin ligjor miratuan nga ana e bordeve të drejtoreve dhe dorëzuan tek NJPMNP raportet vjetore të punës për vitin 2012.më shumë

Njoftim

* Raporti i Performances së NP në 2011 u shqyrtua në seancen e Kuvendit të Kosovës me 29 mars ndersa pas votimit u miratua nga deputetet e Kuvendit të Kosovës me 04 prill 2013.më shumë

Njoftim

* Me 26 dhe 29 mars 2013 më organizimin e Njësise për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike-NJPMNP dhe mbeshtetur nga konsulenca ndërkombëtare e financuar nga zyra Zvicerrane për Bashkëpunim-SDC është mbajtur trajnimi i stafit te NJPMNP me temen: Qeverisja efektive, Roli dhe Përgjegjësitë e Auditimit të Brendshem.më shumë

Njoftim

* Me 28 mars 2013 më organizimin e Njësise për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike- NJPMNP dhe mbeshtetur nga konsulenca ndërkombetare e financuar nga zyra Zvicerrane për Bashkëpunim-SDC është mbajtur trajnimi i Auditoreve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore me temen: Auditori i brendshëm dhe Komiteti i Auditimit.më shumë

Njoftim

* Me 27 mars 2013 me organizimin e Njësise për Politika dhe Monitorim të Ndërmarrjeve Publike- NJPMNP dhe mbeshtetur nga konsulenca ndërkombetare e financuar nga zyra Zvicerrane për Bashkëpunim-SDC është mbajtur trajnimi i Sekretareve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore me temen: Komunikimi me Aksionarin.më shumë

Njoftim

-Në mbledhjen e Komisionit të Ministrave të mbajtur më 30 korrik, u shqyrtua edhe Raporti vjetor i Performancës së NP në 2012, si përmbushje e kërkesës ligjore nga neni 8.1 të Ligjit mbi NP.Pas diskutimit të Ministrave, u rekomandua NJPMNP që edhe njëherë të iu dërgohet Ministrive që përbejnë Komisionin e Ministrave për NP, në mënyrë që brenda dy javë të kenë mundësi të japin komente.Pas kalimit të afatit dyjavor, NJPMNP-MZHE nuk ka pranuar asnjë komentë nga ministritë gjegjëse dhe raportin e ka dërguar për përkthim në gjuhën serbe.Raporti është i gatshëm për procedim në shqyrtim dhe miratim në mbledhjet e ardhshme të Qeverisë së Kosovës. më shumë

Njoftim

Në mbledhjen e Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 152, të mbajtur më datë 18 Tetor 2013, është miratuar Raporti Vjetor i Performancës së Ndërmarrjeve Publike 2012. Në këtë rast ky Raport Vjetor i Ndërmarrjeve Publike do të vazhdojë të procedohet për shqyrtim dhe miratim fillimisht në Komisionin gjegjës Parlamentar, e më pas për aprovim në njërën nga mbledhjet e ardhshme të Kuvendit të Republikës së Kosovës.më shumë

Njoftime

Pas miratimit të Aplikacionit të MZHE nga donatori JICA, mbi trajnimin trevjeçar të kuadrit të akterëve që merren me ujera si Kompanive regjionale të Ujësjellësve, MMPH, ZRRUK, dhe NJPMNP mbi trajtimin e ujërave të zeza dhe funksionimin e Impianteve të Ujërave të zeza, vazhdon përgatitja e dhe kompletimi i grupit të dytë për trajnimin që do të mbahet në Japoni nga 13 tetor deri më 08 nëntor, grupi për trajnim do të këtë përbërje prej 9-10 kuadrosh profesionale.më shumë

Njoftim

Pas Hartimit të Udhëzuesit të Auditimit të brendshëm për Ndërmarrje Publike i finalizuar nga puna e përbashkët e konsulencës ndërkombëtare dhe drejtorit të NJPMNP, si dhe miratimit nga Aksionari-Ministri i MZHE-së, është botuar i njëjti me qellim të distribuimit tek Komisionet e Auditimit dhe Auditorët e brendshëm të NP. Udhëzuesi ka përmbajtje prej dy pjesësh dhe shtatë kapitujsh të përmbledhura në 90 faqe.më shumë

Njoftim

Si përmbushje e kërkesës ligjore nga neni 31 i ligjit mbi NP, Nr. 03/L-087, të gjitha NP qendrore i kanë dërguar në NJPMNP Raportet vjetore të punës për vitin 2013 të cilat paraprakisht janë shqyrtuar dhe miratuar në Bordin e drejtorëve të NP gjegjëse. Raportet vjetore të NP qendrore janë publikuar në web faqe të MZHE/NJPMNP.më shumë

Njoftim

Si përmbushje e kërkesës ligjore nga neni 33 i ligjit mbi NP, Nr. 03/L-087, të gjitha NP qendrore i kanë audituar Pasqyrat financiare 2013 në afatin ligjor –para 30 dhe të njëjtat janë miratuar nga Bordi i drejtorëve.më shumë

Njoftim

Si domosdoshmëri e avancimit të qeverisjes korporative, rritjes së transparencës dhe llogaridhënies për paranë publike në Ndërmarrje Publike, pas miratimit nga Aksionari-Ministri i MZHE-së, është ri botuar për herë të tretë me Plotësime e Ndryshime Kodi i Etikës dhe Qeverisjes Korporative , i cili do të hyjë në fuqi me 01 gusht 2014. Përmes Plotësim-ndryshimit të kodit në fjalë është definuar përkufizimi dhe statusi i Zëvendës Kryeshefit Ekzekutiv në NP, emërimi dhe shkarkimi i tij, sikurse që me qellim të ngritjes së efikasitetit të Komiteteve të përkohshme dhe ruajtjes së parasë publike është definuar nr. i komiteteve të përkohshme dhe jetëgjatësia e funksionimit të tyre.më shumë

Njoftim

Në përputhje me nenin 189 të ligjit mbi Shoqëri tregtare Nr. 02/L-123, dhe në harmoni me Kodin e Etikës dhe Qeverisjes korporative , pas Autorizimit të Kryesuesit të Komisionit të Ministrave mbi NP, me 13 qershor kanë filluar mbajtja e Mbledhjeve të përgjithshme vjetore me Aksionarin për çdo Ndërmarrje Publike qendrore. Mbajtja e mbledhjeve të përgjithshme vjetore me Aksionarin është përfundim e sipër.më shumë

Linqet

Foto Galeria

Oferta më e lartë për PTK-në 277 milionë, fituesin e vendos Qeveria

Prishtinë, 12.04.2013 - Procesi i privatizimit të PTK-së është në harmoni me ligjet e Republikës së Kosovës, standardet dhe  praktikat më të mira ndërkombëtare dhe me transparence të plotë, gjë që është konfirmuar nga Këshilltarët e Transaksionit dhe Këshilltari Strategjik ka deklaruar ministri i Zhvillimit Ekonomik, Besim Beqaj në hapje të ofertave financiare për privatizimin e 75% të aksioneve të PTK-së.

Me këtë rast, Komisioni i vlerësimit ka konstatuar se dy kompanitë në garë M1 International/M1 Group dhe Axos GMBH” në konsorcium me “Najafi Companies” i kanë plotësuar të gjitha kriteret teknike dhe ligjore, andaj janë krijuar kushtet që të procedohet me hapjen e ofertave financiare.

Pas hapjes së ofertave financiare, Komisoni ka konstatuar se “Axos GMBH” në konsorcium me “Najafi Companies” ka ofruar një çmim prej 277 milionë euro. Ndërsa International/M1 Group ka ofruar 150 milionë e 10 mijë euro, andaj Komisioni për hapjen e ofertave i ka propozuar Komisionit Qeveritar për privatizimin e PTK-së që oferta “Axos GMBH” të propozohet në Qeveri si ofertë më e lartë.

Ministri Beqaj hapjen e ofertave për privatizimin e PTK-së e ka quajtur një moment jashtëzakonisht të rëndësishëm për Qeverinë e Republikës së Kosovës, për  qytetarët e Kosovës në realizimin e detyrave për të bërë reformën strukturale ekonomike, reformë kjo e cila siguron një të ardhme ekonomike të Kosovës, e cila do të jetë në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare.

“Kosova i ka përqafuar këto standarde si shtet për ekonomi të tregut, për ekonomi ku  sektori privat do të forcohet dhe gjeneron punësime, rritje ekonomike nga sektori privat dhe ku shteti do të ndalet nga aktivitetet ekonomike konfom vizionit për zhvillimin ekonomik të cilin para një vit e gjysmë Republika e Kosovës e ka aprovuar dhe me përkushtim të jashtëzakonshëm është duke e implementuar në baza ditore”, tha Beqaj.

Ai tha se KQP në përbërje të MZHE-së, MTI-së, MMPS-së, MI-së dhe MF-së gjatë kësaj periudhe ka bërë një aktivitet të ngjeshur për të ardhur deri te kjo ditë, e cila është ditë e konfirmimit të rrugës ligjore e standardeve ndërkombëtare, ditë e konfirmimit, bashkëpunimit të jashtëzakonshëm me këshilltarët e transaksionit, këshilltarin strategjik dhe të gjitha institucionet që janë involvuar në këtë proces.

“Jemi këtu për të hapur ofertat financiare të dy kompanive, të cilat i përshëndes për besimin që kanë dhënë gjatë kësaj periudhe në Republikën e Kosovës, në ligjshmërinë e Kosovës dhe në të ardhmen që Kosova është duke krijuar, jo vetëm për qytetarët por edhe për kompanitë tjera dhe ky është një tregim që kur bota është në krizë ekonomike Kosovës po i kthehet besimi dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për ne”, tha ministri Beqaj.

Kreu i KQP-së përsëriti se privatizimi i 75 % të aksioneve të PTK-së është duke u bërë me vendim të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i cili ka obliguar Qeverinë, respektivisht Komisionin ndërministror qe të përgatis bazën për privatizim dhe procedurat t’i kryej në harmoni me standardet më të larta ndërkombëtare në harmoni me bazën ligjore te Kosovës.

Sipas tij, KQP së bashku me Këshilltarët e transaksionit me Njësinë për Implementim por edhe në bashkëpunim të fuqishëm me shumë institucione ndërkombëtare siç janë Ambasada Gjermane, Amerikane dhe Britanike ka bërë  kujdesin maksimal që çdo vendim i KQP-së të jetë në harmoni me ligjet me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Ministri Beqaj theksoi se procesi ka pasur një sistem të filtrimit të  çdo vendimi i cili merret nga ana e ministrave të kabinetit qeveritar. Këto vendime kanë kaluar nëpër  Grupin teknik, Njësinë Implementuese, Bordin e PTK-se, ART-në, pastaj Këshilltarët e transaksionit Lazard nga Franca dhe Raiffaizen Investment  nga Austria, të cilët kanë konfirmuar se çdo vendimi është ligjor në harmoni me ligjet e Kosovës dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.

“Për më tepër Qeveria e Kosovës ka angazhuar Këshilltarin strategjik, i cili ka qenë i thirrur për të dhënë mendimin për secilin vendim dhe rekomandim të cilin e ka dhënë Këshilltari i Transaksionit dhe para çdo vendimi të KQP-së ky mendim i këshilltarit të transaksionit është verifikuar nga këshilltari strategjik, Hunting & Wiliams nga SHBA”, tha kreu i KQP-së.

Duke u ndalë te mbrojtja e interesave të punëtorëve, Beqaj tha se KQP ku bënë pjesë edhe ministri i Punës, Nenad Rashiq gjatë tërë kohës është marrë me sigurimin e punëtorëve dhe ritheksoi se punëtorët janë të siguruar për një kontratë trevjeçare pavarësisht se a janë me afat të përkohshëm apo janë me kontrata më të gjata.

“Të gjitha kontratat me afat të përkohshëm do të zgjaten për tre vite, ndërsa të gjitha kontratat tjera me afat më të gjatë do të jenë të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me Ligjin e Punës i cili i siguron ata që nuk do të ketë largime grupore apo largime të ndryshme nga puna, por do të jetë konform një baze të tillë ligjore”, tha ministri.

Beqaj tha se janë munduar që përpos aspektit ekonomik, përveç respektimit të ligjit, përveç respektimit të transparencës së plotë, përveç procedurave të nivelit ndërkombëtar të japin edhe një argument para ekonomisë evropiane, para ekonomisë ndërkombëtare që Kosova është për t’u besuar, Kosova është shtet i cili premton në të ardhmen zhvillim ekonomik duke u bazuar në sektorin privat.

Krejt në fund, ministri Beqaj bëri të ditur se oferta më e lartë do ta dërgohet në Qeverinë e Republikës së Kosovës, e cila do të merr vendimin përfundimtar, ndërsa nënvizoi se çdo vendim që është marrë deri më tani është marrë në unanimitet të plotë nga të gjithë ministrat të cilët janë të përfaqësuar në këtë proces.

Nga ana tij, Christophe Gehin në emër të ekipit të këshilltarëve të transaksionit tha se kishin kënaqësinë të ndihmojnë Qeverinë e Kosovës që të përcaktojë ofertuesin për privatizimin e 75 % të aksioneve të PTK-së.

“Privatizimi i PTK-së ka tërhequr shumë investitorë ndërkombëtar dhe se procesi i transaksionit është kryer në mënyrë shumë transparente. Jemi shumë të kënaqur që kemi pranuar dy oferta nga dy investitorë me reputacion të lartë ndërkombëtar, AXOS Capital me bazë në Gjermani së bashku me Najafi Companies me mbështetje teknike nga British Telecom , që kanë një ekspertizë të madhe në fushën e telekomunikacionit dhe M1 International me bazë në Britani të Madhe të mbështetur financiarisht nga Deutche Bank”, tha Gehin, duke shtuar se të dy investitorët  janë të mbështetur me financim nga institucione ndërkombëtare financiare.

Gehin tha se si këshilltarë të transaksionit kanë ndihmuar në vlerësimin e pjesës teknike dhe mund të konfirmoj që të dy ofertat i përmbushin të gjitha kushtet.

Ndryshe, në garë për privatizimin e PTK-së morën pjesë Konsorciumi AXOS GMBH& Najafi Comapnies nga SHBA, i përkrahur teknikisht nga British Telecom dhe “M1 International Limited’ kompani me bazë në Britani.

Prapa